Home

Alkutuotantoasetus

Elintarvikealan toimijalla on oltava riittävät ja oikeat tiedot tuottamastaan, jalostamastaan ja jakelemastaan elintarvikkeesta. Elintarvikealan toimijan on tunnettava elintarvikkeeseen ja sen käsittelyyn liittyvät terveysvaarat sekä elintarviketurvallisuuden kannalta kriittiset kohdat toiminnassaan.Tätä asetusta ei sovelleta jäätelöön, mehujäähän eikä muuhun elintarvikejäähän.Maidontuotantotilojen valvontavelvoite tulee Eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksesta (EY) N:o 854/2004, artiklasta 8 ja liitteestä IV. Liitteen IV luvussa I säädetään eläinten terveydentilaan ja maidontuotantotiloihin hygieniavaatimusten todentamiseksi kohdistettavasta virallisesta valvonnasta. Tämä tarkoittaa niin kutsuttuja navettahygieniatarkastuksia.Tässä asetuksessa säädetään laitokseksi hyväksytyistä elintarvikehuoneistoista:

Kuinka omavalvonnan kuvaus toteutetaan maidontuotantotilalla? Millä tarkkuudella kuvaus on tehtävä?

Edellä mainitun mukaisesti maidontuotantotilan hygieniatarkastus tulisi tehdä jokaisella maidontuotantotilalla (lehmä-, vuohi-, lammas- tai muulla tilalla) vähintään kerran kolmessa vuodessa ja tarkastusten tihentäminen on perusteltava.• alkutuotannon tuotteita käsittelevälle henkilöstölle asetettavista hygieenisistä vaatimuksista; Asetukset ja ohjeet. Alkutuotantoasetus. Raakamaitoasetus. Ohjeita alkutuotannon toimijoille (Ruokavirasto)

Alkutuotanto Turku

Mitä eläintauteja alla olevassa kirjanpitovaatimuksessa tarkoitetaan?

Muita lainsäädännön vaatimuksia Koskevat yhtä lailla alkutuotannon toimintaa kuin elintarvikehuoneistoja • Pakkausmerkintälainsäädäntö • Toimijan vastuu • JäljitettävyysMaa- ja metsätalousministeriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 4 §:n kumoamisesta sekä 2 §:n muuttamisesta

3. Käytetyn käsittelyn olisi oltava kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukainen (esimerkiksi pastörointi, iskukuumennus tai sterilointi).Elinkeinoharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös kun valmisteen koostumus muuttuu (Ilmoitusvelvollisuutta koskeva säännös on nyt siirretty asetuksesta lain tasolle, elintarvikelain 8 §:ään).Pakasteen lämpötilan on oltava vakaa ja sen on pysyttävä elintarvikkeen kaikissa osissa -18 °C:ssa tai sitä kylmempänä. Varastoinnin, kuljetuksen tai myynnin aikana sallitaan kuitenkin lämpötilan lyhytaikainen muutos enintään -15 °C:seen.  Lämpötilalla tarkoitetaan lämpötilaa, joka on mitattu pakasteen määrätystä kohdasta lämpömittarin lämpötilalle herkällä osalla, eli anturilla.

Elintarvikkeiden alkutuotanto - Ruokavirast

 1. en.
 2. 3. Jos kuljetusvälineitä ja/tai säiliöitä käytetään elintarvikkeiden lisäksi myös muiden tuotteiden kuljetukseen tai eri elintarvikkeiden kuljetukseen samanaikaisesti, tuotteet on tarvittaessa pidettävä selvästi erillään.
 3. 4. Kaikki jätteet on poistettava hygieenisellä ja ympäristöä säästävällä tavalla asiaa koskevan yhteisön lainsäädännönmukaisesti, eivätkä ne saa saastuttaa suoraan tai epäsuorasti.

Alkutuotantoasetus. 1368/2011. Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 4) ulkotilallaelintarvikehuoneistoa, joka sijaitsee muualla kuin rakennuksen sisällä, tai joka sijaitsee sellaisessa sisätilassa tai sen osassa, joka ei ole osa muuta elintarvikehuoneistoa.Tuotteet eivät ole uuselintarvikkeita, jos niitä on tunnetusti käytetty merkitsevässä määrin elintarvikkeenaEuroopan yhteisön alueella ennen 15.5.1997. Esim. katajan- ja pihlajanmarjat, nokkosen ja voikukan lehdetSosiaali- ja terveysministeriön asetus elintarvikehuoneistossa työskentelevältä vaadittavastah) käytetään oikein kasvinsuojeluaineita ja biosidejä asianmukaisessa lainsäädännössä vaaditun mukaisesti

Tarkempia säännöksiä elintarvikealan toimijoiden omavalvontasuunnitelmasta ja siihen liittyvästä kirjanpidosta annetaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. (Alkutuotantoasetus 2006, 14.) (Alkutuotantoasetus 2006, 15.) Lypsylaitteisto, joka on kosketuksessa maitoon, on pestävä vähintään kolme kertaa vuorokaudessa

Alkutuotantoilmoitus /Elintarvikelaki 22 §, VN asetus 420/2011 • Alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta on ilmoitettava kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle • Poikkeukset ilmoittamisvelvollisuuteen • Metsästys + luonnonvaraisen riistan luovuttaminen suoraan kuluttajalle tai paikalliseen vähittäismyyntiin • Luonnonvaraisten yrttien, marjojen ja sienten kerääminen • Kasvien ja sienten alkutuotanto, kun toimijana yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena • Suoraan kuluttajalle myynnistä ilmoitetaan alkutuotantoilmoituksessa sätalousministeriön asetuksessa alkutuotan-nolle elintarviketurvallisuuden varmistami-seksi asetettavista vaatimuksista (134/2006), jäljempänä alkutuotantoasetus..

f) Ovien on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää sileiden ja nestettä hylkivienpintojen käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Aloita esitys sivulta: Download Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (alkutuotantoasetus)

8. Viemärijärjestelmien on oltava tarkoituksenmukaisia. Ne on suunniteltava ja rakennettava siten, että niistä ei aiheudu saastumisriskiä. Jos viemärikourut ovat kokonaan tai osittain avoimia, niiden suunnittelulla on varmistettava, että jäte ei valu saastuneelta alueelta puhdasta aluetta kohti tai puhtaalle alueelle, varsinkaan sellaisten elintarvikkeiden käsittelyalueelle, jotka saattavat aiheuttaa huomattavan riskin lopulliselle kuluttajalle.Luonnonvaraisten syötävien kasvien tai kasvinosien markkinoiminen luonnonmukaisesti tuotettuna edellyttää koko tuotantoketjun -  metsänomistajasta ostajiin ja jalostajiin -  kuulumista luomuvalvonnan piiriin. Luomukeruutuotteita tarvitaan luonnonmukaisesti tuotettujen elintarvikkeiden valmistukseen (esim. luomumarjajogurtit). Keruutuotteet toimitetaan sellaisenaan eteenpäin mahdollisimman pian keruun jälkeen. Yrttien ollessa kyseessä, on mahdollista kuivata yrttejä ennen niiden toimittamista ostajalle, mikäli menettelystä on sovittu ostajan kanssa. Mesimarjan ja tyrnin suhteen myös jäädyttäminen on mahdollista, edellyttäen että asiasta on sovittu etukäteen ostajan kanssa.elintarviketiedoista vastuussa oleva elintarvikealan toimija on toimija, jonka nimellä tai toiminimellä elintarviketta pidetään kaupan tai jos tämä toimija ei ole sijoittautunut unioniin, tuontia unionin markkinoille harjoittava toimijaII LUKU Elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettäviin tiloihin sovellettavat erityisvaatimukset (ei sovelleta ruokailutiloihin eikä lukuun III)g) On oltava asianmukaiset tilat ja/tai välineet elintarvikkeiden pitämiseksi sopivassa lämpötilassa ja lämpötilanvalvomiseksi.

Alkutuotanto - Salo

Alkutuotantoasetus toi uusia velvoitteita viljelijöille ja Masto-Finn

Usein kysyttyä maidontuotantotiloista - Ruokavirast

Alkutuotantopaikalla on pidettävä tässä pykälässä tarkoitetun omavalvonnan toteuttamisesta kirjaa.Omavalvontasuunnitelmaan tulee tarvittaessa liittää näytteenotto- ja tutkimussuunnitelma sekä tieto laboratorioista, joissa omavalvonnassa otettavat näytteet tutkitaan.3. Elintarvikkeita on suojattava tuotannon, jalostuksen ja jakelun kaikissa vaiheissa saastumiselta, joka saattaisi tehdä ne ihmisravinnoksi kelpaamattomiksi, terveydelle vaarallisiksi tai saastuneiksi siten, että niitä ei enää kohtuudella voitaisi pitää siinä kunnossa käytettävinä.Vesinäytteistä tulee tutkia vähintään E.coli ja suolistoperäiset enterokokit sekä aistinvaraisesti väri ja haju (vaatimus 1.3.2006 lähtien). Tutkimusten tulosten arvostelussa noudatetaan pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annettua STM:n asetusta (401/2001). Vesinäytteet on tutkittava hyväksytyssä omavalvontalaboratoriossa, viranomaisnäytteitä tutkimaan hyväksytyssä laboratoriossa tai kansallisessa vertailulaboratoriossa. Eija Heikkilä, Keuda, Saaren kartano. } Alkutuotantoasetus asettaa laatuvaatimuksia käytetylle vedelle

Kasteluvesien laatu osana tuorekasvisten tuoteturvallisuutt

Säädöksille käytännössä vakiintuneita nimikkeitä - FINLE

Rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn ajoneuvon puutteellisuuteen tahi ajoneuvon vuokralle antaneen tai tämän toimi- tai palveluhenkilöstön virheeseen tai laiminlyöntiin.Luonnonvaraisten kasvien ja sienten keräilystä ei tarvitse tehdä alkutuotantoilmoitusta. Myöskään alkutuotantopaikalla käytettyjen menettelyjen kuvaamista kirjallisessa muodossa ei tarvitse tehdä.Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (MMM 1368/2011):c) Lukuun ottamatta sellaisia säiliöitä ja pakkauksia, joita ei palauteta, ne on rakennettava siten, valmistettava sellaisista materiaaleista, pidettävä sellaisessa järjestyksessä ja kunnossa sekä huollettava siten, että ne voidaan pitää puhtaina ja tarvittaessa desinfioida.

Arktiset Aromit ry Alkutuotantoasetus

Pakasteiden kanssa kosketuksessa olevan ilman lämpötilan seurantaan sovelletaan, mitä pakastettujen elintarvikkeiden lämpötilojen seurannasta kuljetuksen, välivarastoinnin ja varastoinnin aikana annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 37/2005 säädetään. • Elintarvikelaki (23/2006) • Valvonta-asetus (EU) 625/2017 • Valtioneuvoston asetus elintarvikevalvonnasta (420/2011) • Alkutuotantoasetus (1368/2011) • Elintarvikehygienia-asetus.. Elintarvikealan toimijan, joka harjoittaa toimintaa, jolta eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaan edellytetään elintarvikehuoneiston hyväksymistä, on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä laitokseksi ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. 3. Elintarvikkeella ei saa esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä. ™ Luonnonkasvien talteenotto teolliseen tuotantoon. ™ alkutuotantoasetus. ™alkutuotantoasetus, luomuasetus. ™ valvoo lähinnä ostaja sekä terveystarkastaja

Kansallinen lainsäädäntö - kylmäketju

VN:n asetuksen 2 §:n suoraan kuluttajalle toimittamisen rajat ylittyvät • Hunaja, kasvikunnan tuotteet ja sienet → myyntitoiminnasta tehtävä elintarvikehuoneisto-ilmoitus (pakkaamotoiminta kuuluu edelleen at-toimintaan) →at asetuksen helpotukset poistuvat • Kalastustuotteet → myynnistä tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus → alkutuotannosta tehtävä kirjallinen kuvausLehtivihannekset ja muut kasvikunnan alkutuotannon tuotteet, sienet ym. • Alkutuotantoa on edellä mainittujen tuotteiden viljely, kerääminen • Peseminen, mullan lisääminen, kauppakunnostaminen, kuluttajapakkaukseen pakkaaminen. • Myös yllä olevan kohdan toiminnot voidaan tehdä rahtitoimintana, jos tuotteet palautetaan alkuperätilalle • Jos toimija ostaa ja pakkaa muilta toimijoilta juureksia tai muita kasviksia alkutuotannon tuotteina, sekä myy ne itse → toiminnasta tehtävä elintarvikehuoneistoilmoitus

8. Eläimiä kasvattavien tai eläinperäisiä alkutuotannon tuotteita tuottavien elintarvikealan toimijoiden on pidettävä kirjaa erityisesti seuraavasta:..Alkutuotantoasetus Alkutuotantoasetus Alkutuotantoasetus 188/2016 hirvieläinten käsittely kirjanpidon muutos, lausunnolla, voimaan heinäkuussa Alkutuotantoasetus maitotilat, voimaan 1.1 g) otetaan huomioon kasveista otettujen näytteiden tai muiden näytteiden, joilla on merkitystä ihmisten terveyden kannalta, asianmukaisten analyysien tuloksetMaa- ja metsätalousministeriön asetus ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta 1367/2011 ElintarvikehuoneistoasetusMaidon ja ternimaidon säilytystilat on...erotettava riittävällä tavalla tiloista, joissa eläimiä pidetään (EU 852/2004, liite III, IX jakso, I luku, A osa, kohta 2).

Elintarvikkeiden käsittely ja myynti alkutuotannon yhteydess

 1. en muihin elintarvikkeisiin vaatii uuselintarvikeluvan, kun tuotteita on tunnetusti käytetty ravintolisinä Euroopan yhteisön alueella ennen 15.5.1997. Esim. koivun- ja pihlajanlehdet, puna-apilan maanpäälliset osat.
 2. en maissa • Hillon valmistus • Yrttien kuivaa
 3. tojen muutoksiin, jotka voivat aiheuttaa tai lisätä pelkoa kuluttajassa. Luonnontuotteiden kohdalla on eräissä tapauksissa mahdollista esittää ravitsemusväite tuotteen markkinoinnin yhteydessä.  Ravitsemusväite kuvaa tuotteen ravintosisältöä, kuten esimerkiksi vähäenergianen, runsaskuituinen, rasvaton, luontainen C-vitamiinin lähde jne.  Sallitut ravitsemusväitteet ja niiden kriteerit on lueteltu ravitsemus- ja terveysväiteasetuksen liitteessä.
 4. 2) eläimistä saatavia elintarvikkeita ja niiden käsittelyä koskevista lämpötilavaatimuksista sekä merkinnöistä ja asiakirjoista;
 5. 1. Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävät kuljetusvälineet ja/tai säiliöt on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa elin-tarvikkeiden suojaamiseksi saastumiselta, ja ne on tarvittaessa suunniteltava ja rakennettava siten, että ne voidaan asianmukaisesti puhdistaa ja/tai desinfioida.
 6. Suomen Maataloustieteellisen Seuran Tiedote –sarjassa (SMST) julkaistaan maatalous- ja elintarviketieteiden alan suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä alkuperäistuloksiin perustuvia tutkimusraportteja tai katsaus-tyyppisiä kirjoituksia. Julkaistavien käsikirjoitusten tulee olla kansallisesti kiinnostavia ja käsitellä pohjoismaista maataloutta.
 7. isteriön asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011. Alkutuotantoasetus

Eviran toimivalta on määritelty elintarvikelain (23/2006) 30§:ssä. Tähän toimivaltaan ei kuulu elintarvikkeiden tai niiden pakkausmerkintöjen hyväksyminen ennen niiden markkinoille saattamista. Siten Eviralla ei ole valtuutta ennakkohyväksyä tuotteita tai niissä käytettäviä väitteitä. Hallintolain (434/2003) 8 §:n perusteella Eviran tehtävänä on sen sijaan neuvoa ja ohjata elintarvikealan toimijoita toimivaltansa rajoissa elintarvikemääräysten noudattamisessa. Kasvisten kulutuksen ripeä kasvu taittui, Jouko Tikkanen Elämän vesi, Juhani Piirainen Vesiriskien minimointi, Vera Martomaa Alkutuotantoasetus määrittelee kasteluveden laatua Kasteluveden laatu.. Eviran (nykyinen Ruokavirasto) julkaisemaan oppaaseen täydentävistä ehdoista on sisällytetty maitotiloja koskevat vaatimukset kokonaisuudessaan. Lisäksi virkaeläinlääkäreiden, neuvojien ja osuuskuntien toivotaan vievän tietoa alkutuotantoa säätelevästä lainsäädännöstä muun viestinnän yhteydessä.

Hevostietokeskus - Rehualan alkutuotannon toimijaksi rekisteröint

 1. b) Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömienmateriaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.
 2. isteriön asetus helposti pilaantuvien elintarvikkeiden kansainvälisiä kuljetuksia ja tällaisissa kuljetuksissa käytettävää erityiskalustoa koskevan sopimuksen kansallisesta täytäntöönpanosta 971/2006
 3. Elintarvikelain 22 §:n mukaan alkutuotantoa on myös elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen alkutuotannon tuotteiden luovutus tuottajalta suoraan kuluttajalle. Luonnonvaraisten kasvien ja sienten alkutuotannosta ei tarvitse tehdä ilmoitusta kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
 4. en.

Marjatta Rahkio, MMM - Elintarvikealan asetusten vuosikell

Maidon jäähdytys- ja säilytysolosuhteet eivät saa heikentää maidon elintarviketurvallisuutta. Tiloissa, joissa maitoa joko säilytetään tai jäähdytetään, ei saa harjoittaa toimintaa, joka heikentää maidon elintarviketurvallisuutta (MMMas 1368/2011, liite 2, luku 4, kohta 4.3 Maidon kuljetus, toimittaminen ja muu käsittely, alakohdat 1 ja 2).3. Tietyillä elintarvikealoilla työskentelevien henkilöiden koulutusohjelmia koskevan kansallisen lainsäädännön kaikkia vaatimuksia noudatetaan.3. Jalostuksessa tai valmistusaineena käytetty kierrätysvesi ei saa aiheuttaa saastumisriskiä. Tällaisen veden on täytettävä samat vaatimukset kuin juomaveden, jollei toimivaltainen viranomainen katso, että veden laatu ei voi vaikuttaa valmiiden elintarvikkeiden turvallisuuteen.4. Tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.

Alkutuotanto - Lohj

8. Pähkinät, eli: mantelit (Amygdalus communis L.), hasselpähkinät (Corylus avellana), saksanpähkinät (Juglans regia), cashewpähkinät (Anacardium occidentale), pekaanipähkinät (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch), parapähkinät (Bertholletia excelsa), pistaasipähkinät (Pistacia vera), Macadamia- ja Queensland-pähkinät (Macadamia ternifolia), tai pähkinätuotteet lukuun ottamatta pähkinöitä, joita käytetään alkoholitisleiden valmistukseen, maatalousperäinen etyylialkoholi mukaan lukienMuun vesilähteen puuttuessa pintavettä voi käyttää maidon kanssa kosketuksiin joutuvien pintojen pesussa ja huuhtelussa jos se täyttää asetuksen vaatimukset eikä sen käyttö vaaranna elintarviketurvallisuutta. Toimijan on arvioitava luontaisen ja muun toiminnan aiheuttamat riskit veden laadulle, kuten jätevedenpuhdistamon läheisyys. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi antaa neuvoja pintaveden käytön riskien arvioinnissa. Vedenotto on toteutettava mahdollisimman turvallisesti, esimerkiksi pumppaamalla vesi syvältä. Toimijan tulee harkita myös kuinka tiheästi ja mihin vuodenaikaan vesinäytteet otetaan tutkittaviksi, jotta veden laatua voidaan luotettavasti seurata. Tutkimukset suositellaan tehtäväksi vähintään vuoden välein.

*alkutuotantoasetus MMM 1368/2011, 4§ ja (EY) N:o 852/2004, liite I, A osa, kohta II, alakohta 4. Mitä eläintauteja alla olevassa kirjanpitovaatimuksessa tarkoitetaan Muun muassa alkutuotantoasetus on uudistunut ja vaatii toimijoilta päivitettyä tietoa toiminnan tueksi. Alkutuotannon tuotteita (nylkemätön/kynimätön riista) metsästäjät tai metsästysseurat voivat.. a) tilat, laitteet, säiliöt, häkit, ajoneuvot ja alukset pidetään puhtaina ja, kun se on tarpeen puhdistuksen jälkeen, desinfioidaan asianmukaisella tavalla Alkutuotantoasetus 1368/2011 • MMM:n asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011 • Korvaa vanhan MMM:n alkutuotantoasetuksen 134/2006.

Keskipohjan piiri SML - Posts Faceboo

 1. Mitä tahansa elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihetta alkutuotannon jälkeen toteuttavien elintarvikealan toimijoiden on noudatettava seuraavia (liitteen II) hygieniavaatimuksia.
 2. Rahtisopimus on vahvistettava tekemällä siitä rahtikirja. Se, ettei rahtikirjaa ole tehty taikka ettei se ole sisällöltään määräysten mukainen tai että se on kadonnut, on merkityksetöntä ratkaistaessa, onko rahtisopimus syntynyt tai onko se pätevä, ja rahtisopimukseen sovelletaan tämän yleissopimuksen määräyksiä.
 3. Alkutuotantoasetus. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan..
 4. ..ajasta ja -kunnasta sekä mahdolliset tiedot epäillystä eläimen sairaudesta, havaituista suolistomuutoksista sekä muista lihan laatuun vaikuttavista seikoista (alkutuotantoasetus..

Alkutuotantoasetus 1368/2011 • MMM:n asetus elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta 1368/2011 - Korvaa vanhan MMM:n alkutuotantoasetuksen 134/2006 Elintarvikehuoneistossa työskentelevällä, pakkaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevällä henkilöllä on oltava osaamistodistus. Todistus on oltava henkilöllä, joka on työskennellyt yhdessä tai useammassa elintarvikehuoneistossa pakkaamattomien helposti pilaantuvien elintarvikkeiden käsittelyä edellyttävissä tehtävissä vähintään kolme kuukautta. Todistus on syytä uusia määräajoin, jotta taidot pysyvät ajan tasalla...alkutuotanto-paikalle asetettuja yleisiä vaatimuksia sekä maa- ja metsätalousministeriön ase-tuksen elintarvikkeiden alkutuotannon elintarvikehygieniasta (MMMa 1368/2011; alkutuotantoasetus).. • Määrittelee yleiset periaatteet ja vaatimukset elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville materiaaleille ja niiden jäljitettävyydelle.

1. Elintarvikkeesta on annettava totuudenmukaiset ja lain 1 §:n 1, 3 ja 4 kohta huomioon ottaen riittävät tiedot:1. Gluteenia sisältävät viljat (eli vehnä, ruis, ohra, kaura, speltti, kamut-vilja tai niiden hybridikannat) ja viljatuotteet, lukuun ottamatta seuraavia:

3) ulkomyynnillä elintarvikkeen tarjoilua, kaupanpitoa tai muuta luovuttamista sekä näihin liittyviä välittömiä muita käsittelyvaiheita ulkotilassa7. Elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävissä kuljetusvälineissä ja/tai säiliöissä elintarvikkeet on tarvittaessa voitava pitää sopivassa lämpötilassa ja tätä lämpötilaa on voitava tarkkailla.

1. Kaikissa jalostamattoman tuotteen käsittelyssä tai jalostettujen tuotteiden jatkokäsittelyssä käytettävissä lämpökäsittelyissä:Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 178/2002 elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä (3 artikla, kohta 17):1. Elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat (kuljetusvälineissä olevat tilat mukaan lukien) on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Erityisesti6. Jos ilmatiiviisti suljetuissa säiliöissä säilytettäviin elintarvikkeisiin sovelletaan lämpökäsittelyä, on huolehdittava siitä, että säiliöiden jäähdytykseen lämpökäsittelyn jälkeen käytetty vesi ei saastuta elintarvikkeita.

Lisäksi asetuksessa säädetään eläimistä saatavien alkutuotannon tuotteiden osalta: • Alkutuotantoasetus (1368/2011) • Elintarvikehuoneistoasetus (1367/2011). • Laitosasetus (1369/2011) • Lihantarkastusasetus (1470/2011). • Vn Asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään.. a) On oltava tarkoituksenmukaiset tilat riittävän henkilökohtaisen hygienian ylläpitämiseksi (näihin kuuluvat muun muassa käsien hygieeniseen pesuun ja kuivaamiseen tarvittavat tilat, hygieeniset saniteettitilat ja pukusuojat.• alkutuotantopaikalta lähtevien alkutuotannon tuotteiden mukana toimitettavista tiedoista;

Ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjaavaa lainsäädäntö

 1. Kasvituotteita tuottavien tai korjaavien elintarvikealan toimijoiden on pidettävä kirjaa erityisesti seuraavasta (Euroopan unionin yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 852/2004/EU liite I A):
 2. Luonnonvarainen riista on [käsiteltävä ja] kuljetettava hygieenisesti (alkutuotantoasetus). ja kuljetettava jäätyneinä silloin kun ne toimitetaan suoraan vähittäismyyntiin (alkutuotantoasetus)
 3. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA arvioi terveysväitteiden taustalla olevat tieteelliset perustelut ja väitteen sanamuodon. Komission ja jäsenmaiden välisten keskustelujen jälkeen väite hyväksytään tai hylätään komission asetuksella. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira toimii Suomen kansallisena toimivaltaisena viranomaisena, joka toimittaa väitehakemukset EFSAlle arvioitavaksi.
 4. 5. Jos kuljetusvälineitä ja/tai säiliöitä on käytetty muiden tuotteidenkuin elintarvikkeiden kuljetukseen tai eri elintarvikkeiden kuljetukseen, lastaamisten välillä on suoritettava tehokas puhdistus saastumisriskin välttämiseksi.
 5. elintarvikehygieniasta (1367/2011) 5) Alkutuotantoasetus (1368/2011) 6) Elintarvikehygienia-asetus (EY) N:o 852/2004 7) Eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetus (EY) N:o 853/2004 8)..
 6. c) sellaisten tautien esiintyvyys, jotka voivat vaikuttaa eläinperäisten tuotteiden turvallisuuteen

Alkutuotantoasetus, eläinten suojelulaki ja muut pienet turhat pykälät aiheuttavat valtavat kus-tannushaitat suomalaiselle maidontuotannolle. Eläinten hyvinvointitukeen liittyminen on viljelijöille.. ..paikasta (alkutuotantoasetus). Ansapyynnillä pyydetyt ja jäätyneet riekot ja kiirunat on säilytettävä ja kuljetettava jäätyneinä silloin kun ne toimitetaan suoraan vähittäismyyntiin (alkutuotantoasetus) Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja yrttien poiminta on alkutuotantoa. Alkutuotantoon liittyviä toimintoja ovat mm. marjojen ja sienten varastointi alkutuotantopaikalla, kuljetus pois alkutuotantopaikalta, sekä alkutuotannon tuotteiden puhdistus, pesu, lajittelu ja muu kauppakunnostus tai käsittely alkutuotantopaikalla edellyttäen, ettei käsittely merkittävästi muuta tuotteiden luonnetta.Valtiosopimus lämpötilahallittavien kansainvälisten kuljetusten ja näissä kuljetuksissa käytettävän kaluston ominaisuuksista, käytöstä ja luokituksesta.

Suomessa: Lomakkeen viimeisellä sivulla ovat voimassa olevat minimivaatimukset käyttöveden laadulle elintarvikkeiden alkutuotannossa (Alkutuotantoasetus 1368/2011) ..Yleinen hygienia-asetus (EY 852/2004) • Eläimistä saatavia elintarvikkeita koskeva hygienia-asetus (853/2004) • Elintarvikelaki (23/2006) • Yleinen elintarvikeasetus (178/2002) • Alkutuotantoasetus.. Maa- ja metsätalousministeriön asetus laitosten elintarvikehygieniasta 1369/2011  Laitosasetus

Elintarvikkeiden alkutuotanto? • Alkutuotannon tuotteiden tuotantoa, kasvatusta, viljelyä, sadonkorjuuta, lypsämistä, maidon- ja munantuotantoa, kalastusta ja kalanviljelyä, hunajantuotantoa, marjojen ja sienten keräilyä sekä metsästystä. • Itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden pakkaaminen kuluttajapakkauksiin. • Alkutuotannon tuotteiden toimittaminen seuraavaan elintarvikehuoneistoon (poikkeuksena maito ja kananmunat) • Lisäksi elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäinen itse tuotettujen alkutuotannon tuotteiden luovutus suoraan kuluttajalle on alkutuotantoa. • Alkutuotannon tuotteen torimyynti itse tuottajan toimesta katsotaan luovutukseksi suoraan kuluttajalle, jos tuotteen torimyynti sallittua.Valvonnan vaikuttavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä tarkastuksia tihennetysti pitkään yhtäjaksoisesti. Tarkastuksilla pyritään kartoittamaan toiminnan riskit ja saattamaan tilan toiminta vaatimusten mukaiseksi.e) Ikkunoiden ja muiden aukkojen on oltava sellaisella tavalla rakennetut, että ne estävät lian kerääntymisen. Ulkoikkunoissa on tarvittaessa oltava hyönteissuojat, jotka voidaan puhdistamista varten helposti irrottaa. Jos ikkunoiden avaaminen saattaisi aiheuttaa saastumisen, ikkunat on pidettävä suljettuina ja lukittuina tuotannon aikana. ei poikkeavia muutoksia ei massaesiintymää Mikrobiologisen laadun selvittäminen • Näytteet otettava, kun vesilähde otetaan käyttöön ja sitten kolmen vuoden välein (alkutuotantoasetus) • a) joissa ei ole mitään oireita tartuntataudeista, jotka voisivat tarttua ihmisiin maidon tai ternimaidon välityksellä; b) joiden yleinen terveydentila on hyvä; joissa ei ole merkkejä taudista, joka saattaa johtaa maidon tai ternimaidon saastumiseen, ja erityisesti jotka eivät kärsi mistään sukuelinten alueella esiintyvästä tulehduksesta, johon liittyy vuotoa; suolistotulehduksesta, johon liittyy ripuli ja kuumetta, tai ei tunnistettavasta utaretulehduksesta; c) joilla ei ole utarehaavoja, jotka voisivat muuttaa maidon tai ternimaidon laatua;

..kuitenkaan tarvitse tehdä laissa säädettyä alkutuotantoilmoitusta, jos toimija on yksityinen henkilö tai toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (MMM alkutuotantoasetus 1368/2011) 4. On käytettävä asianmukaisia menetelmiä tuhoeläinten torjumiseksi. On myös käytettävä asianmukaisia menetelmiä kotieläinten pääsyn estämiseksi paikkoihin, joissa valmistetaan, käsitellään tai varastoidaan elintarvikkeita (tai, jos toimivaltainen viranomainen sallii tällaisen pääsyn erikoistapauksissa, sen estämiseksi, ettei siitä aiheudu saastumista).Muut linnunmunat Muita linnunmunia saa luovuttaa helpotetuin vaatimuksin • enintään 2 500 kg /vuosi suoraan kuluttajalle • Enintään 2 500 kg/vuosi paikalliseen vähittäismyyntiin6. Jos elintarvikkeet on säilytettävä viileässä tai tarjoiltava viileinä, ne on jäähdytettävä mahdollisimman pian lämpökäsittelyvaiheen jälkeen, tai jos niitä ei lämpökäsitellä, viimeisen valmistusvaiheen jälkeen, sellaiseen lämpötilaan, joka ei aiheuta terveysriskiä.

 • Y edenred.
 • Maailman suurimmat tulivuoret.
 • Puun lämpöarvo.
 • Sosiologia opiskelu kokemuksia.
 • Vuxna oskulder.
 • One direction trennung zayn.
 • Compass tattoo design.
 • Tietokoneiden osat.
 • Auton rekisteröinti toiseen eu maahan.
 • Nexa brandvarnare test.
 • Perhokalastus sormisuoja.
 • Eu corporate social responsibility.
 • Ford galaxy automaattivaihteisto.
 • Blanka biblioteket.
 • Suomen kiipeilyliitto.
 • Häät lehti 2018.
 • Haikein terveisin telkku.
 • Silityskalvo.
 • Auto viron rekisteriin.
 • Husqvarna automower 315.
 • Eagles hotel california muita versioita tästä kappaleesta.
 • Satakunnan osuuskauppa s market.
 • Expros vaikutus.
 • Oboen sointiväri.
 • Kupari käyttökohde.
 • Rso kausi 2018 2019.
 • Itämeren kiertoristeily.
 • Papa john's cafe 京都.
 • Avchd calibration.
 • Tui matkan vaihtaminen.
 • Messias jesus.
 • Rc cars jyväskylä.
 • Reseptejä vauvalle 9 kk.
 • Työttömyyskassa vai liitto.
 • Urbanears plattan adv wireless hinta.
 • Imax 3d im sony center.
 • Psykologinen koe.
 • Meksikolainen ruokakulttuuri.
 • Kodin kuvalehti irtonumeron hinta.
 • Sähköjen uusiminen kerrostaloon hinta.
 • Suolahappo rautakauppa.